Napisz do nas na:

kontakt@abi-przyczepy.pl

Zadzwoń:

504 106 463
 1. Przedmiot umowy stanowi własność Wynajmującego.
 2. Przedmiotem umowy najmu jest objęte wyposażenie dodatkowe (np. koła zapasowe, plandeka, pasy mocujące, kluczyki zabezpieczające i kliny) oraz dokumenty* (np. Dowód rejestracyjny, polisa OC).
 3. Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem typu OC. Oryginał polisy zostaje udostępniony Najemcy na czas trwania najmu*.
 4. Przedmiot umowy nie jest objęty ubezpieczeniem typu “AUTOCASCO”.
 5. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi pełne 4 godziny zegarowe, choćby faktycznie czas korzystania z przedmiotu umowy był krótszy.
 6. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania na piśmie odrębnej zgody Wynajmującego. Wydanie i zdanie przedmiotu umowy może nastąpić tylko w godzinach pracy wypożyczalni. Wszelkie konsekwencje przekroczenia umownego terminu końcowego obciążają Najemcę.
 7. Najemca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu umowy (celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego wyposażenia) i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przedmiotu najmu pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego. Uwagi najemcy wpisuje się do umowy Najmu. Brak uwag oznacza, że najemca nie zgłasza zastrzeżeń do stanu przedmiotu Najmu. W szczególności Najemca powinien zwrócić uwagę na kontrolę:
 • stanu ogumienia
 • stanu oświetlenia
 • uszkodzeń mechanicznych
 • uszkodzeń plandeki
 1. Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego.
 2. Obciążenia najemcy przez Wynajmującego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.
  Wykonanie naprawy w warsztacie Wynajmującego powoduje zastosowanie stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości 50 zł.
 3. W przypadku utraty przedmiotu umowy obciążenia Najemcy przez Wynajmującego następuje według ceny brutto nowego przedmiotu /przyczepy/ danego typu.
 4. Najemca nie jest zobowiązany do dokonywania napraw przedmiotu we własnym zakresie, poza przypadkiem usunięcia usterki warunkującej możliwość dokonania zwrotu Wynajmującemu.
 5. Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania Wynajmującemu (np. zwrotu kosztów naprawy) w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej.
 6. Najemca ma obowiązek wpłacenia z góry kaucji na poczet należności z tytułu najmu lub ryzyka powstania szkody. Wysokość kaucji nie może przekroczyć wartości rynkowej przedmiotu umowy.
 7. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot po upływie 4 godzin a przed upływem 24 godzin to Wynajmującemu należy się czynsz jak za całą dobę.
 8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia kompletnego przedmiotu umowy w umówionym terminie ( opisanym w treści umowy) lub powiadomieniu osobistym o przedłużeniu czasu trwania umowy. Przedłużenie okresu korzystania z przedmiotu umowy wymaga zawarcia nowej umowy.
 9. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin dłużej niż 3 dni uprawnienia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przywłaszczenia mienia powierzonego art. 284 & 2.
 10. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie liczone są według stopy ustawowej począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dniu zwrotu przedmiotu umowy.

*- tylko w przypadku przyczepy

Compared Auto (0) ×

Porównaj